CẦU NGUYỆN

Nếu bạn bằng lòng tiếp nhận Đức Chúa Trời làm Cứu Chúa đời sống mình, hãy cầu nguyện lời này với tất cả lòng chân thành. Đức Chúa Trời hiện diện khắp mọi nơi, Ngài sẽ lắng nghe bạn:

“Lạy Chúa kính yêu. Cảm ơn Ngài đã yêu thương con. Cảm ơn Ngài đã chết trên thập tự giá để trả thay án phạt cho tội lỗi của con. Con xưng nhận với Ngài rằng con là một tội nhân, cần Ngài cứu chuộc. Xin Chúa tha thứ cho con những tội lỗi đã phạm. Con quyết định từ bỏ những tội lỗi đó. Và xin mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng con, làm Đấng cứu chuộc và là Chúa của con. Con xin quy phục Ngài. Con sẽ sống cho Ngài trọn đời. Cảm tạ Chúa đã ban cho con sự sống đời đời, và khiến con trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Trong danh Cứu Chúa Giê-xu. A-men!”

Nếu bạn đã cầu nguyện xong. Chúc mừng bạn! Bạn đã trở thành con của Chúa, một Cơ đốc nhân.

Hãy thuật lại cho một người thân, người quen thân biết quyết định này của bạn. Cơ đốc nhân không thể sống một mình. Một hòn than nếu chỉ một mình sẽ tàn lụi – nó cần phải có sức nóng của những hòn than khác. Hãy chia sẻ đức tin mới của bạn với một người mà bạn tin cậy, và với một Hội Thánh địa phương, nơi bạn có thể tăng trưởng trong mối cam kết của bạn với Chúa.

Chúa yêu bạn, và Ngài đang chờ đợi bạn!

Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam